برای عزیزی که مثل مادر بزرگم بود فاتحه ای بخونید
امشب رفتم پیشش فقط نفس کشیدنش نشون میداد زنده ست 
الان خبردار شدم که فوت کرده
دلم گرفت
ننه خدا رحمتت کنه