ای گل اگر چه رنجه ز خار تو بوده ایم

عمری چو باغبان به کنار تو بوده ایم

مانند بلبلان که گریبان دریده اند

مفتون حسن و نقش و نگار تو بوده ایم

با اینکه غیر خون جگر نیست سهم ما

                  نشکسته عهد و همدم و یار تو بوده ایم                  

مارا میافکن از نظر خویش بیش از این

برجای آنکه اینهمه زار تو بوده ایم

چون مادری که غصه ی فرزند میخورد

در هر هجوم فتنه حصار تو بوده ایم

آخرچه می شود که به ما هم نظر کنی ؟

ما ساکنان کوی و دیار تو بوده ایم

از لوح سینه نقش تو زائل نمی شود

ای گل اگر چه رنجه ز خار تو بوده ایم 


همین شعر در سایت شعر نو 

شاعر : احسان اکابری