کلیه تصاویر سردسیر شهرستان چرام رو آقای سجاد سعادت نشان گرفته . همینجا از این دوستم تشکر میکنم