در این پست چند شعر لری قرار میدم البته لری غلیظ نیستن 
و من هم تازه کارم در زمینه شعر لری گفتن


هر چه من سر بیشه گشتم مث تو پیدا وانبی
har che men sar bisha gashtom mes to bayda va nabi

غنچه لو سی خنده واکه مث تو زیبا وانبی
goncha lao si khanda vake mes to ziba va nabi

ار خوانه ایپرستی پرس حالم هم بکو
ar khovana iparasti porse halom ham beko

سی یه بارم تیت نشهسن نوبت ما وانبی؟
si yabaram tayt  neshahsan naobate ma va nabi 

معنی فارسیش

هر چه در  سربیشه(باغ چشمه بلقیس) تفرج کردم مانند تو پیدا نشد
غنچه شکفته شد اما به حد زیبایی تو نرسید
اگر خدا را میپرستی حال مرا هم جویا باش
برای یک بار هم که شده آیا نوبت من برای نشستن و همصحبتی با تو نرسیده؟


...................................................

بند چالی تش نشهسن بی نگاری حال اییه
bande chalay tash neshahsan bay negari hal iye

دل تلیشه مرهمی سی دل بیاری حال اییه
del telishe marhami si del biyari hal iye

ار خمارم مهس او تییل ملوس کالتم
ar khomarom mahse oo tiyal malose kaletom

ای خماری تی تیه نازی که داری حال اییه
i khomari tay tiyay nazi ke dari hal iye

معنی فارسیش

کنار چاله آتش نشستن با یاری زیبا رو میچسپد
دل صد پاره است اگر مرهمی هم برای دل بیاوری خوب است
اگر من خمارم ، مست سیاه چشمی تو هستم
این خماری (خماری من) ، در پیش چشمان ناز تو زیباست

...................................

تا وتیمی غم و شادی هر چه بویه بات خشه
ta va taymi gamo shadi har che boye bat khashe

سی خوا سیلم بکو که زر تیه نگات خشه
si khova saylom beko ke zer tiyay  negat khashe

نیخو سیم غم بخری ایر ککالت وره بیا
nikho sim gam bekhari ayar kakat va rah biya

بوس چو وت اهسم پسش خردن کتک ککات خشه
bos cho vat ehsam pasesh khardan ketak kakat khashe

معنی فارسیش

تا در کنار من هستی غم و شادی هر دو لذت بخش است
برای خاطر خداوند نگاهم کن که نگاه زیر چشمی تورا دوست دارم
نمیخواد غصه مرا بخوری و بترسی که برادرت از راه برسد
بوسه را از تو اگر بگیرم آنگه کتک خوردن هم از دست برادرت برای من لذت بخش خواهد بود