سنگ بر مزار 


دائم به یاد روی توام من ولی چه سود ؟

یادی ز من  نمیکنی ای بی وفای من

روزی فرا رسد که بجوئی مرا ولی

جز سنگ روی گور نیابی به جای من

احسان اکابری