می ترسم فاصله بین ما زیاد شه  

کاش می شد خط بزنیم جدا شدن رو

چرا ما دوتا می خوایم با هم نباشیم ؟

چرا نادیده بگیریم ما شدن رو ؟

دوس دارم زندونی باشم توی دستات

تا تو باشی نمی خوام رها شدن رو

واسه خاطر تو دارم می پذیرم

تا ابد دربه در دنیا شدن رو

یک نگا  کن تا بمیرم پیش چشمات

دوس دارم برای تو فدا شدن رو

منو سیب قصه ها نمی فریبه

تا خدامی نمی خوام خدا شدن رو