هنگام غروب جمعه، غم می آید


با اینهمه غصه ، آه کم می آید


هر هفته همین بساط اینجا پهن است


ای شنبه نیا از تو بدم می آید


..............................................................................ای دوست بیا که درد خنجر نکشد


کار من و دل به دیده ی تر نکشد


برخیز و غم فراق را یکسره کن 


تا وعده به جمعه های دیگر نکشدشاعر احسان اکابری


پ.ن


این دوتا رو امروز توی فیسبوک بداهه سرودم