تصاویر زیبایی از طبیعت منطقه چرام

سنگ نوشته مربوط به زمان ناصرالدین شاه قاجار